NFC_1510340579-e1510340695227

NFC-տատու (Microsoft Research)