YouTube-ում խստացվել են օգտատերերի անվտանգությանը վերաբերող կանոնները

ST PETERSBURG, RUSSIA - DECEMBER 2, 2016: A smartphone with the logo of the Youtube video sharing website on the screen, in front of a computer screen showing the front page of Youtube, Sergei Konkov/TASS Ðîññèÿ. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. 2 äåêàáðÿ 2016. Ïðèëîæåíèå YouTube â ñìàðòôîíå. Ñåðãåé Êîíüêîâ/ÒÀÑÑ

Դեռ մեկ ամիս առաջ YouTube-ի գլխավոր տնօրեն Սյուզան Վոյչիցկին հայտարարել էր ծառայության նոր քաղաքականության ուղղությամբ աշխատանքներ տանելու մասին: Մասնավորապես, այն վերաբերելու էր հետապնդումներին, նվաստացումներին, վիրավորանքներին և այլն:

Այժմ արդեն ծառայությունը կիսվել է աշխատանքի արդյունքներով: Ըստ այդմ,  YouTube պորտալի տնօրինությունը մտադիր Է հեռացնել այնտեղ զետեղված այն տեսագրությունները, որոնք բովանդակում են սպառնալիքներ, ինչպես նաև ռասայական և սեռական պատկանելությանը, սեռական կողմնորոշմանը վերաբերող վիրավորանքներ: Այդ մասին ասված Է դեկտեմբերի 11-ին ծառայության պաշտոնական կայքում հրապարակված հայտարարության մեջ :

YouTube-ի ներկայացուցիչները նշել են, որ հրապարակվող տեսանյութի բովանդակությանը վերաբերող կանոնները նորացվել և խստացվել են: «Մենք միշտ հեռացրել ենք որևԷ մեկի նկատմամբ սպառնալիքներով, որևԷ մեկի հետապնդման կոչերով տեսագրությունները, ինչպես նաև այն տեսագրությունները, որոնցում բացահայտվում Է անձնական տեղեկատվություն,- ասված Է հայտարարության մեջ,- այժմ մեր կանոններով արգելվում են ոչ միայն բացահայտ, այլև քողարկված կամ կասկածելի սպառնալիքները»:

Ծառայության ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ նոր կանոնները կգործեն YouTube-ի բոլոր օգտատերերի, այդ թվում ՝ քաղաքական գործիչների, մասնավոր անձանց և հենց իրենց՝ ծառայության ներկայացուցիչների համար: