Tag Archives: բաժանորդ

Հայաստանում ինտերնետ կապից օգտվող բաժանորդների թիվը (2014, 4-րդ եռամսյակ)

Տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանի ներկայացրած տվյալներով`Հայաստանում ինտերնետի կապից օգտվողների վիճակագրությունն ունի հետևյալ տեսքը. նշենք, որ ստորև ներկայացվում են 2013 թվականի չորրորդ եռամսյակային տվյալները` համեմատած երրորդ եռամսյակի հետ: Ընդհանուր տվյալներ Բաժանորդագրությունները՝ 246 389 (+23 169) Շարժական լայնաշերտ կապի բաժանորդագրությունները` 257 610 (+16 934) Բջջային...