itTest. ճանաչում ես արդյոք նրանց, ովքեր ղեկավարում են ՏՏ-աշխարհը

itTest. ճանաչում ես արդյոք նրանց, ովքեր ղեկավարում են ՏՏ-աշխարհը

Արդյոք դեմքով գիտե՞ս նրանց, ովքեր ղեկավարում են աշխարհի հզոր ՏՏ-ընկերությունները…